Mokymai ir seminarai / Lektoriai

Virginija Chreptavičienė

 Doc. Dr. VIRGINIJA CHREPTAVIČIENĖ
Kauno technologijos universiteto docentė, socialinių mokslų daktarė, universitetuose skaito paskaitas, dalyvauja projektuose, 19 metų veda seminarus ir vidinius mokymus, kurių tematika labai įvairi: darbo teisė; veiklos dokumentų bei personalo dokumentų rengimas; veiklos dokumentų valdymas; elektroninių dokumentų valdymas; kanceliarinė (administracinė) kalbos kultūra; archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita; elektroninio archyvo informacinės sistemos naudojimas rengiant ir įforminant bylų apskaitos dokumentus; asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimas ir aptarnavimas „vieno langelio“ principu; elektroninių dokumentų valdymas; efektyvus biuro administravimas; efektyvi biuro administratorė; personalo planavimas, paieška, atranka, motyvavimas, karjeros valdymas, kompetencijos vystymas; darbuotojų kompetencijos vystymo galimybės ir problemos; organizacijos kultūros tobulinimo galimybės; naujų darbuotojų adaptacija organizacijoje; darbuotojų motyvavimas, stresų valdymas.  Aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje. Yra paskelbusi 35 mokslinius straipsnius, vieną mokslo studiją, 2 monografijų ir vienos mokslo studijos bendraautorė, knygos „Windows aplinka ir raštvedyba“ bendraautorė, išleido mokomąją knygą „Dalykinė komunikacija organizacijoje“, skaito pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose. 1998 m. aktyviai prisidėjo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo informacinę sistemą. Parengė dialoginio lygmens kompiuterinę programą, skirtą dalykinių dokumentų rengimui, ją įdiegė 358 Lietuvos įstaigose bei verslo įmonėse.